Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 942 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1,т.3, т. 4, т.13, т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за продажба на сладолед, с площ от 1,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, по ул. „Борисова“, пред №88, бл. „Вяра“, на територията на зона „Д“, ул. „Борисова“ с гаровия площад, с начална тръжна месечна наемна цена – 92,00лв. (Деветдесет и два лева), без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и цигари, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ и ул. „Средец“, срещу бар „HAPPY“, зона „Б“, с площ от 12,69 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена 82,00лв. (Осемдесет и два лева), без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за бързо хранене, находящ се в гр. Русе, ж. к. “Дружба – 3“, ул. „Даме Груев“, пред блок №6, т.100 от Общата схема, с площ от 28,80 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. ( Деветдесет лева), без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на алкохолни, безалкохолни напитки, сандвичи и пакетирани стоки, находящ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“, зад спирка „СБА“, т.254 от Общата схема на преместваемите обекти, с площ от 13,75 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена 64,00 лв. (Шестдесет и четири лева), без включен ДДС
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на закуски и захарни изделия, находящ се в гр. Русе, ул. “Захари Стоянов“ и ул. “Байкал“, т.323 от Общата схема на преместваемите обекти, с площ от 4,60 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена 54,00лв.( Петдесет и четири лева) , без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и цигари, находящ се в гр. Русе, ул. “Александровска“ и ул. „Мостова“, зона „В-2“, с площ от 1,44 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена 30лв. (Тридесет лева), без включен ДДС.
7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за тото-пункт, находящ се в гр. Русе, ул. “Велико Търново“ и ул. „Княжеска“, т.359 от Общата схема на преместваемите обекти, с площ от 14,85 кв. м., с начална тръжна месечна наемна цена 70,00лв. (Седемдесет лева), без включен ДДС.
8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли и безалкохолни напитки, находящ се в гр. Русе, пл. “Княз Батенберг“ №3, сградата на Исторически музей – гр. Русе, пред гладката фасада на двуетажното тяло от север, с площ от 1,00кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена 92,00 лв.(Деветдесет и два лева), без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)