Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 942

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 942
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30 от Закона за пощенските услуги, чл.1, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 60 от 03.04.2006 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ 0406/121 от 20.12.2005 г. до кмета на Община Русе, общинският съвет реши:

1. Отказва учредяването на безвъзмездно право на ползване върху част от общински нежилищен имот, описан в акт за публична собственост № 4252 от 09.09.2004 г. , представляващ част от първи етаж на масивна двуетажна сграда, в която се помещава кметство село Тетово, Община Русе на БП “Български пощи”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/