Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 942

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 и чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.10, ал. 2 и чл.11, ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва решение № 961 на ОбС-Русе, прието с протокол № 71/30.05.2003 г. като:
– към всеки от изброените общински недвижими имоти добавя и: „както и съответния терен подробно описан в цитираните актове за общинска собственост”.
– в т.4 се прави следното изменение – вместо „за срок от три години”, да се чете „за срок от пет години”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)