Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 943 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал. 1 т. 19  чл. 3 чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб  на Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“, ЕИК 827234868, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.674.5.4, представляваща помещения № 201 и № 202, с обща площ на отдаваните под наем помещения 61,00 кв. м, с административен адрес на сградата гр. Русе, кв. ,,Централна градска част“,  ул. ,,Александровска“ №49 и ул. ,,Пирот“, предмет на АЧОС №6987/ 19.06.2013 г. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 65,00 лв. без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)