Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 943 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:
 
1.      Отменя Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни  детски градини на територията на   Община Русе, приети с Решение №522 Прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС –Русе.
2.      Приема нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Русе, както следва:
 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
1.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 
          Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране, може да бъде само родител или официален настойник на детето;
          Заявителят  и детето, подлежащо на класиране, да са с постоянен или настоящ адрес в община Русе. При регистриране на заявлението по електронен път се извършва автоматична проверка на това условие в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе.
 
ПОЯСНЕНИЯ:
     – Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе, но са регистрирани в Общината, могат да получат входящ номер само на място в ДГ/ОДЗ, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
– Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в ДГ/ОДЗ, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община Русе и лична карта.
–       Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в ДГ/ОДЗ, след представяне на необходимите документи – документ за адресна регистрация на територията на община Русе.
–       Ако заявителят или детето, подлежащо на класиране, нямат постоянен или настоящ адрес в община Русе, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.
–        
2. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА  В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
 
индекс
критерии
точки
уточнения
К 1
Деца, чиито родители са в трудово или приравнено на него/служебно правоотношение или се самоосигуряват.
Майка
Баща
 
 
 
 
1 т.
1 т.
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ трудово или приравнено на него/служебно правоотношение.
К 2
Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
2 т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.
К 3
Деца-близнаци
1т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на децата.
К 4
Деца, чиито брат или сестра посещават една от избраните в заявлението ДГ/ОДЗ
1т.
Системата извършва служебна проверка по време на класирането дали има брат и/или сестра, посещаващи някои от избраните в заявлението ДГ/ОДЗ. Ако да – за тази ДГ/ОДЗ, в което има посещаващи брат и/или сестра, детето ползва предимство по този критерий.
За кандидатстващите за яслена група на ОДЗ: предимството се зачита за избрано в заявлението ОДЗ, в яслена група на което има посещаващи брат/сестра в момента на класирането.
К 5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01.01. в годината на приема.
1т.
 
При записване се представя решение на ТЕЛК.
К 6
Деца, посещавали яслена група в някое, от посочените в заявлението, ОДЗ.
 
1т.
Системата извършва служебна проверка по време на класирането. При намерено съвпадение, за ОДЗ, което е посещавало детето, се ползва предимство по този критерий.
К 7
Деца-сираци и полусираци.
1т.
При записване да се представи Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.
К 8
Деца с неизвестен родител.
1т.
При записване се представя Акт за раждане.
К 9
Дете на студенти в редовна форма на обучение.
Майка
Баща
 
1 т.
1 т.
Уверение от ВУЗ.
К 10
Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
2 т.
Проверката се извършва при записване – след представяне на удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Русе. Коректността се проверява от директора на детското заведение към датата на записване.
К 11
Деца, чиито родител/настойник, подаващ заявлението, да има трайно-намалена работоспособност над 71 %.
1 т.
Решение на ТЕЛК.
К12
Заявителят /родител или настойник/ има регистрация по постоянен или настоящ адрес в квартала на детската градина, за която кандидатства по първо желание.
1 т.
Извършва се служебна справка за постоянен или настоящ адрес.
*Всички избрани предимства трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детско заведение.
* Предимствата се доказват в момента на записване на детето в ДГ/ОДЗ, с изключение на тези, които се проверяват автоматично в момента на класиране. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
*Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето се приематИЗВЪН КЛАСИРАНЕТО, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА БРОЙКА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
* К12 се проверява ръчно от директора на детската градина, в която се записва детето, съгласно приложение 2.
3.      РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР
Всички деца, кандидатстващи за прием в ДГ/ ОДЗ на територията на Община Русе, задължително се регистрират в електронната система.
3.1. Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер:
      а)или по електронен път (онлайн на сайта за прием);
б) или на място, в която и да е ДГ/ОДЗ на територията на община Русе. Директорът на детското заведение (или оторизиран служител) въвеждат данните в електронната система. Попълненото заявление се разпечатва. Коректността на данните се удостоверява, след преглед от заявителя, със саморъчен подпис. Подписаното заявление се съхранява в детското заведение. Заявителят получава регистрационен талон, включващ генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в специализирания сайт за прием. Заявителят може да поиска и да получи разпечатка от попълненото заявление.
3.2. Всяко дете има право на един активeн входящ номер за участие в класиране за прием в ДГ/ОДЗ – само по един от двата начина (т.3.1.). Двата начина са равностойни.
3.3. Всяко дете има право на един активен входящ номер за участие в класиране за яслена група на ОДЗ – само по един от двата начина (т.3.1.). Двата начина са равностойни.
3.3.1. Кандидатстването за детска ясла и за яслена група в ОДЗ става чрез подаване на две отделни заявления. За едно ЕГН може да има два активни входящи номера – един за класиране в детска ясла и един за класиране в яслена група на ОДЗ. За детските ясли се кандидатства по правилата и критериите за прием на яслите, а за яслените групи на ОДЗ по правилата и критериите за прием на ДГ/ ОДЗ.
3.3.2.  Дете, което вече посещава яслена група в ОДЗ или детска ясла не може да получи входящ номер.
3.3.3. Дете, което е класирано в яслена група на ОДЗ и което е записано в указания срок в ОДЗ-то, в което е класирано, автоматично отпада от класиранията за детска ясла.
3.3.4. Дете, което е класирано в яслена група на ОДЗ, но не е записано в указания срок, автоматично отпада и губи входящия си номер за яслена група на ОДЗ, но запазва входящия си номер за детска ясла, ако има такъв.
3.4. Минималната възраст за получаване на входящ номер и участие класиране е както следва:
3.4.1  за яслена група в ОДЗ – навършена 1 година (12 месеца) в годината на приема. В момента на подаване на заявлението се прави автоматична проверка за възраст и при неизпълнено условие – не се допуска регистрация на заявление и издаване на входящ номер, както и участие в класиране.
3.4.2. за ДГ/градински групи на ОДЗ – навършени 3 години в годината на приема. В момента на подаване на заявлението се прави автоматична проверка за възраст и при неизпълнено условие – не се допуска регистрация на заявление и издаване на входящ номер, както и участие в класиране.
3.5. Максималната възраст за получаване на входящ номер и участие в централизирано класиране е както следва:
3.5.1 за яслена група в ОДЗ – 2г. и 11м. в момента на регистрация;
3.5.2. за ДГ/градински групи на ОДЗ – 6г. 11 м. в момента на регистрация;
3.6. При регистриране на заявление, се извършва проверка за неплатени месечни такси както следва:
3.6.1. за кандидатстващите за яслена група на ОДЗ- в детските ясли и яслени групи на ОДЗ. При наличие на такива не се допуска регистриране на заявление и получаване на входящ номер, като за целта излиза съобщение, уведомяващо за причината за отказа.
3.6.2. за кандидатстващите за ДГ/градински групи на ОДЗ – в детските ясли, в ДГ и ОДЗ. При наличие на такива не се допуска регистриране на заявление и получаване на входящ номер, като за целта излиза съобщение, уведомяващо за причината за отказа.
3.7. Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно.
3.8. Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото/другите дете/деца.
3.9. Детските заведения,  за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание.
3.10. В заявлението за прием заявителят избира задължително минимум 3 (три) ДГ/ОДЗ
3.11. Максимален, допустим за избор, брой детски заведения в заявлението – 6 (шест).
      3.12. В заявлението за прием заявителят указва годината, от която детето ще участва в централизирани класирания за прием. Ако детето не се класира в годината, указана в заявлението, то автоматично участва в класиранията за следващата/ите годиина/и със същия входящ номер.
 
4.РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
4.1.Извършва се онлайн през Интернет – от профила на заявителя в сайта за прием или на място в ДГ/ОДЗ, в която е регистрирано заявлението за прием.
4.2.Редактирането на заявление не променя входящия номер.
4.3.Редактиране на заявление може да бъде направено само от заявителя, вписан в регистрираното заявление за участие в централизирано класиране.
4.4.Редакции се допускат до 3 (три) дни преди датата на обявено класиране.
4.5.Допускат се неограничен брой редакции.
4.6.В класиране участват данните от последната редакция.
4.7.Не се допуска редакция на следните данни:
а/ заявител
б/ дете, подлежащо на класиране.
4.8.При редакция, извършена на място в ДГ/ОДЗ, редактираното заявление се разпечатва и се дава на заявителя за проверка. Достоверността на данните се удостоверява със саморъчен подпис на заявителя. Редактираното заявление се съхранява в детското заведение. Заявителят може да изиска екземпляр от актуалното заявление.
4.9.При желание за редакция на недопустими за редакция данни (т.4.7.) – заявителят се отказва от регистрираното заявление, губи входящия номер и може да участва в следващия класирания с нова регистрация и нов входящ номер.
 
5. ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ И ВХОДЯЩ НОМЕР
5.1. Извършва се само на място в ДГ/ОДЗ на територията на община Русе. Ако заявлението е регистрирано на място в ДГ/ОДЗ, отказ от класиране се заявява в детското заведение, в което е регистрирано заявлението за прием.
5.2. Декларацията за отказ от класиране може да бъде изтеглена от профила на заявителя в специализирания сайт за прием или да бъде получена на място в детското заведение.
5.3.Отказ от заявление може да направи само заявителят или при смърт – официалният настойник на детето. След потвърден отказ се губи входящия номер. Участие в бъдещи класирания се осъществява с ново заявление и нов входящ номер.
5.4.Директорът (или оторизиран служител) разпечатва талон за отказ от регистрация и входящ номер, който се подписва двустранно и се съхранява в детското заведение. Заявителят може да изиска екземпляр от талона.
6.КЛАСИРАНЕ
6.1.До участие в класиране се допускат децата с активни входящи номера и регистрирани заявления, отговарящи едновременно на следните две условия:
а/ да имат навършена минимална възраст за участие в класиране;
б/ указаната в заявлението година за участие в класиране да е тази на класирането или по-ранна.
6.2.Класиранията се извършват по график, определен от Община Русе, който се публикува на сайта за прием.
6.3.Три дни преди обявената дата за класиране, системата се затваря за външни потребители, с което се прекратява регистрация и редакция на заявления и издаването на входящи номера.
6.4.Преди всяко класиране, в “Предстоящо класиране” на специализирания сайт за прием се публикуват свободните места и списъка с чакащи класиране. В него могат да настъпват промени до затварянето на системата – 3 дни преди обявената дата за класиране.
6.5.При всяко класиране електронната система класира децата според обявените свободни места.
6.6.Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки:
а) Първо се класират децата с предимства, в низходящ ред по броя точки и според желанията. При равни условия се класират на случаен принцип.
б) След това се класират децата без предимства. При равни условия се класират на случаен принцип.
6.7.Детето може да се класира по второ или следващо желание. Приемът се потвърждава от заявителя в детското заведение, в което е класирано детето, в указания от Общината срок.
 
7.ЗАПИСВАНЕ И ПРИЕМ
7.1.След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 работни дни. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
7.2.Ако заявителят не желае детето му да посещава детското заведение, в което е класирано, той се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, с нов входящ номер и ново заявление за прием.
7.3.Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием, в раздел „Резултати от класиране”.
7.4.Всички заявени предимства, с които е класирано детето, се доказват с изискуемите документи при записване на детето в ДГ/ОДЗ, с изключение на тези, които се проверяват автоматично в момента на класиране. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
7.5.Приемът на записаните деца се извършва по график от Директора на ДГ/ОДЗ, с краен срок, обявен от общината за всяко класиране. При неспазване на срока по вина на родителя, детето отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
7.6.Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
7.7.В новите групи се приемат максимум 24 деца.
7.8.Преместване на записано дете от една/о ДГ/ОДЗ в друга/о става след отписване на детето от детското заведение. Детето губи
       входящия номер, с който е класирано и може да участва в следващи класирания за прием с нов входящ номер и ново заявление.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
      Подадените заявления при действието на Правила и критерии, приети с Решение № 522, прието с протокол № 23 от 21.03.2013 г. запазват действието си, като  оценката се извръшва при критериите на  новите Правила и критерии за класиране и прием на децата в общинските детски градини.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1
Име, презиме и фамилия на детето
………………………………………………………………………………………………………………
 
индекс
критерии
точки
уточнения
К 1
Деца, чиито родители са в трудово или приравнено на него/служебно правоотношение или се самоосигуряват.
Майка
Баща
 
 
 
 
1 т.
1 т.
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ трудово или приравнено на него/служебно правоотношение..
К 2
Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
2 т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.
К 3
Деца-близнаци
1т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на децата.
К 4
Деца, чиито брат или сестра посещават една от избраните в заявлението ДГ/ОДЗ
1т.
 
Системата извършва служебна проверка по време на класирането.
К 5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01.01. в годината на приема.
1т.
 
При записване се представя решение на ТЕЛК.
К 6
Деца, посещавали яслена група в някое, от посочените в заявлението, ОДЗ.
 
1т.
Системата извършва служебна проверка по време на класирането.
К 7
Деца-сираци и полусираци.
1т.
При записване да се представи Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.
К 8
Деца с неизвестен родител.
1т.
При записване се представя Удостоверение за раждане.
К 9
Дете на студенти в редовна форма на обучение.
Майка
Баща
 
1 т.
1 т.
Уверение от ВУЗ.
К 10
Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
2 т.
Проверката се извършва при записване – след представяне на удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Русе. Коректността се проверява от директора на детското заведение към датата на записване.
К 11
Деца, чиито родител/настойник, подаващ заявлението, да има трайно-намалена работоспособност над 71 %.
1 т.
Решение на ТЕЛК.
К12
Заявителят /родител или настойник/ има регистрация по постоянен или настоящ адрес в квартала на детската градина, за която кандидатства по първо желание.
1 т.
Лична карта или Удостоверение за постоянен или настоящ адрес, актуални към датата на класиране.
Проверяват се ръчно от директора на детското заведение.
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Дата:
Подпис на родителя:
Подпис на директора:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2
 
СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО ИМ ПО КВАРТАЛИ
 
 
Наименование
на детската градина
 
Адрес
 
 
Квартал
 
 
 
 
ЦДГ „Слънце“
гр. Русе, ул. Доростол № 24
Кв. „Възраждане”
ЦДГ „Радост“
гр. Русе, ул. Д. Корсаков № 5
Център
ЦДГ „Иглика“
гр. Русе, ул. Борисова № 91
Център
ЦДГ „Незабравка“
гр. Русе, ул. Българска морава № 7а
Център
ЦДГ „Звездица“
Русе, ул. Ловеч № 25
Кв. „Дружба”
ЦДГ „Ралица“
гр. Русе, ул. Искър № 41
Кв. „Възраждане”
ЦДГ „Пинокио“
гр. Русе, ул.Вискяр № 2
Кв. „Родина”
ЦДГ „Здравец“
гр. Русе, ул.Захари Стоянов № 36
Кв. „Здравец”
ЦДГ „Чучулига“
гр. Русе, ул.Борислав № 4
Кв. „Възраждане”
ЦДГ „Русалка“
гр. Русе, ул. Шумнатица № 4
Кв. „Родина”
ЦДГ „Детелина“
гр.Русе, ул. Рига № 36
Кв. „Здравец”
ЦДГ „Черв.шапчица“
гр. Русе, бул. Христо Ботев № 1
Кв. „Чародейка”
ЦДГ „Пролет“
Русе, ул. Котовск № 6
Кв. „Здравец”
ЦДГ „Роза“
с. Ново село, ул. Трети март № 5
с. Ново село
ОДЗ „Снежанка“
гр Русе, ул. Илинден № 5
Кв. „Дружба”
ОДЗ „Синчец“
кв.Средна кула, ул.Бачо Киро № 10
Кв. „Средна кула”
ОДЗ „Приказен свят“
с. Николово ул. Мургаш № 6
с. Николово
ОДЗ „Райна Княгиня“
гр. Мартен, ул. България № 69
Гр. Мартен
ЦДГ „Зора“
гр. Русе, ул. Измаил № 4
Кв. „Здравец”
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)