Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 943

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.2, т.2 и 3 от ЗОС и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

Обявява имоти, намиращи се на територията на Община Русе, с.Бъзън, както следва:
І. Имот в кв. 22-терен с площ 3 000 кв.м и построените в него сгради:
1. Кметство и здравна служба-част от двуетажна масивна сграда със сутерен със застроена площ 239,40 кв.м., разгъната застроена площ 718,20 кв.м., а именно: * Кметство /северен вход/ – на първия етаж – едно помещение в северната част със застроена площ 15,30 кв.м.; на втория етаж-пет стаи, ритуална и тоалетна в югоизточната част със застроена площ 147,07 кв.м.; в сутерена-помещения в югоизточната част с обща застроена площ 172,90 кв.м. и целия таван. * Здравна служба /западен вход/ – на първи етаж – два лекарски, един зъболекарски и един санитарен кабинет, манипулационна, санитарен възел и чакалня с обща застроена площ 166,25 кв.м., заедно с 73,79 % ид. части от общите части на сградата.
2. Читалище – двуетажна масивна сграда със сутерен със застроена площ 385 кв.м., състояща се от: в сутерена – столова за хранене и кухня; на първия етаж – киносалон, клуб по интереси, каса и фоайе; на втория етаж -библиотека, кинокабина, балкон към киносалона и два склада.
ІІ. УПИ ІV-227 в кв. 9 с площ 7 200 и построената в него част от сграда „Детска градина” /ляв корпус/, състоящ се от: – двуетажна част със застроена площ 173,85 кв.м.; – едноетажна част /физкултурен салон и администрация/ със застроена площ 256,50 кв.м., стълбище и английски двор с площ 49,80 кв.м. и сутерен със застроена площ 562,27 кв.м., заедно с 70,423 % ид. части от общите части на сградата,
за имоти – публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имотите – публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)