Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 944 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за горите и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Определя долупосочените имоти – собственост на Община Русе, с начин  на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“, определени като дивечови ниви съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като дивечови ниви за осигуряване изхранването на дивеча, за срок от 11 месеца, считано от 01.09.2022 г., на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, БУЛСТАТ 2016168050052, срещу заплащане на наемна цена от 61,00 лв. на декар, определена с Решение № 917, прието с протокол  № 34 / 19.05.2022 год. на Общински съвет – Русе, за целия срок на наемното отношение, както следва:

ПИ с идентификатор по КК на с. Тетово, Община РусеСтар имот Вид подотделВид собственостПлощ в декари
72357.459.1280.128Дивечова ниваОбщинска частна31,916
72357.459.1290.129Дивечова ниваОбщинска частна7,594
72357.459.1300.130Дивечова ниваОбщинска частна12,077
72357.459.1340.134Дивечова ниваОбщинска частна5,137
72357.459.1550.155Дивечова ниваОбщинска частна48,443
72357.459.1630.163Дивечова ниваОбщинска частна12,273
72357.459.1720.172Дивечова ниваОбщинска частна15,746

Съгласно чл..52, ал.5, т.2 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наем на посочените по-горе имоти, частна общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)