Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 944 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Протокол № 1/15.01.2014 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. на МТС, назначена със Заповед № РД 01/3611/02.12.2011 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в курсовете на делничните разписания по автобусна линия Русе-Николово-Просена-Долно Абланово (Приложение № 1) и приема, както следва:
1.1. В І-во делнично разписание
Променя часа на тръгване от Русе от 11,00 ч. на 13,00 ч.;
Курса на 17,30 ч. от Русе става комбиниран през селата Д. Абланово и с. Просена;
Променя часа на тръгване от Д.Абланово от 7,10 ч. на 6,50 ч.;
Променя часа на тръгване от Д. Абланово от 12,00 ч. на 14,00 ч. от Просена;
Добавя курс на 7,40 ч. от с. Николово.
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
1.2. Във ІІ-ро делнично разписание
Отпадат курсовете на 9,15 ч. от Русе и 10,15 ч. от Николово;
Променя часа на тръгване от Русе от 11,00 ч. на 12,30 ч., комбиниран през селата Д. Абланово и Просена;
Променя часа на тръгване от Русе от 16,45 ч. на 17,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 13,30 ч. на 12,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 17,50 ч. на 18,00 ч..
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
1.3. В ІІІ-то делнично разписание
Променя часа на тръгване от Просена от 08,50 ч. на 09,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 21,05 ч. на 21,00 ч.;
Променя часа на тръгване от Просена от 22,05 ч. на 22,00 ч.;
В останалата си част маршрутното разписание да не се променя.
2. Утвърждава промяна в часа на тръгване от Русе от 12,10 ч. на 12,30 ч. в разписанието по автобусна линия Русе-Хотанца (Приложение № 2).
3. Утвърждава промяна в разписанието по автобусна линия Русе-Тетово (Приложение № 3), както следва:
3.1. Часът на тръгване от Русе – 13,00 ч. се заменя с 13,15 ч.;
4. По линията Русе-Бъзън:
4.1. Утвърждава ново ІІ-ро маршрутно разписание по линията Русе-Бъзън (Приложение № 4) с маршрут: Автогара „Изток”, бул. „Липник”, пл.”Оборище”, бул. „Цар Освободител”, п.в. „Волов”, бул. „Христо Ботев”, ДЗС, Бъзън и спирки по маршрута: Русе АГ Изток, ІІІ-та поликлиника, Олимп, Оборище/Бриколаж, Симовата мелница/Й.Йовков, ЗПП, Дом „Майка и дете”, пам. Русофили, ДЗС, Бъзън.
Часове на тръгване:
Делник – от Русе на 12,15 и 18,00 ч., от Бъзън на 07,30 и 13,45 ч.
Празник
– от Русе на 12,15 ч. и от Бъзън на 13,45 ч. за периода от 01 ноември до 31 март и
– от Русе на 12,15 и 18,00 ч., от Бъзън на 13,45; 19,00 ч. за периода от 01 април до 31 октомври;
4.2. В първото разписание курса на 7,55 ч. от Русе се променя на 7,45 ч само за празнични и почивни дни (Приложение № 5).

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)