Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 944 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши:
 
І. Приходи – държавни дейности
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“                  +25 000лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик   +25 000лв.
§2405 „“Приходи от наеми на имущество“                                                            +11 700лв. 
ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик      +4 000лв.
ОУ „Васил Априлов“ – Русе                                   +5 700лв.
ОУ „Отец Паисий“ – Русе                                       +2 000лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                           +1 472лв.
ПМГ „Баба Тонка“                                                   +1 000лв.
СУ „Възраждане“                                                       +472лв.
§3702 „Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“                                                                                             -231лв.
ОУ „Васил Априлов“ – Русе   (-)171лв
ОУ „Отец Паисий“ – Русе         (-)60лв.
Всичко приходи държавна дейност:                                                                   +37 941лв.
 
ІІ. Приходи – местна дейност
§2407 „Приходи от дивиденти“                                                                               +24 450лв.
Всичко приходи местна дейност:                                                                         +24 450лв.
Всичко приходи по бюджета:                                                                               +62 391лв.
 
ІІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ СУ „Възраждане“                                                                      +472лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ ОУ „Васил Априлов“                                          +5 529лв.
§1020 „Външни услуги“                                                                                             +2 940лв.
ОУ „Отец Паисий“ – Русе                                              +1 940лв.
ПМГ „Баба Тонка“                                                          +1 000лв.
Всичко за дейност:                                                                                                    +8 941лв.
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“
§1015 „Материали“                                                                                                   +12 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                 +2 000лв.
§1020 „Външни услуги“                                                                                             +5 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              +10 000лв.
Всичко за дейност:                                                                                                  +29 000лв.
Всичко за функция:                                                                                                +37 941лв.                                                                                        
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“
§1020 „Външни услуги“ РИМ Русе                                                                              -353лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „Модул „Склад“, 1 бр.                                                                                       +353лв.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                       
Всичко разходи държавни дейности:                                                                 +37 941лв.
 
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“ 
§1015 „Материали“ ДГ „Пинокио“                                                                            -2 268лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“     -23 139лв.                                                                      
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +25 407лв.
Обект „Кондезен газов котел 24kW комплект с димоотводен
комин комплект“ 3 бр. ДГ „Иглика“                                             +7 776лв.
Обект „Кондезен газов котел 24kW комплект с ДВК, коляно
на ДВК и уплътнение“ 5 бр. ДГ „Иглика“                                 +13 860лв.
Обект „ Мълниезащитна инсталация на блок А“ ДГ „Здравец“ +1 503лв
Обект „Картофобелачка“ 1 бр. ДГ „Пинокио“                            +2 268лв.
Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.
Всичко за функция:                                                                                                           0лв.
ФУНКЦИЯ   „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ 
§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                -13 776лв.
Всичко за дейност:                                                                                                   -13 776лв. 
Всичко за функция:                                                                                                 -13 776лв.                                                   
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“       -8 040лв. 
Всичко за дейност:                                                                                                    -8 040лв. 
Всичко за функция:                                                                                                  -8 040лв.    
 ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“
§1020 „Външни услуги“                                                                                            -10 920лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +10 920лв.
Обект „Маршрутизатор 24 портов“ 3 бр.                  +6 600лв.
Обект „Дисково мрежово устройство“ 3 бр.             +4 320лв.
Всичко за дейност:                                                                                                           0лв.                                                                                                                                                               
 Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§1020 „Външни услуги“      ОП СИ                                                                           -9 360лв.                                                  
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +55 626лв.  
Обект „Контейнер 300х500х260см“, 1 бр. ОП „Русе арт“      +8 040лв.
Обект „Трибуна на три реда“    1бр. ОП „Сп. Имоти“          +12 960лв.
Обект „Механизиран вертикутир за СК „Ялта“, Градски стадион“1 бр.
ОП „Спортни имоти“                                                                    -3 600лв.
Обект „ LED екран“ ОП „Спортни имоти“                              +38 226лв.
Всичко за дейност:                                                                                                 +46 266лв.
Всичко за функция:                                                                                                +46 266лв. 
Всичко разходи местни дейности:                                                                       +24 450лв.
Всичко разходи по бюджета                                                                                  +62 391лв.    
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)