Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 944

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 944
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.10 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.15 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде учредена договорна ипотека на двуетажна административна сграда по ул.”Потсдам” №1 – собственост на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД (АОС №3065 – т.6).

2. Упълномощава управителят на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД да сключи договор за банков кредит и учреди договорна ипотека на административна сграда по ул. “Потсдам”1 – собственост на дружеството с АОС №3065 – т.6.

3. Управителят на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД да представи в Общинския съвет информация за избраната банка и условията на кредита.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/