Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 944

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 112/18.06.2010г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № 0801/464/26.05.2010г. до кмета на Община Русе от ЕТ «Брендо-Р. Бранимир Петров», Общинският съвет реши:

1. Одобрява пазарната оценка на недвижим имот-частна общинска собственост – 114 780 лева /без включен ДДС/, намиращ се в гр. Русе по ул. «Рига» № 20, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.523 с площ 723 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, предмет на АОС № 5537/23.09.2008 г. /с административен адрес ул.„Рига” № 24/, във връзка с искането за закупуването му от ЕТ «Брендо-Р. Бранимир Петров».
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и са за сметка на ЕТ «Брендо-Р. Бранимир Петров».
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)