Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 945 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява допълнение в действащата „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с позиция представляваща част от терен, между ул. „Рига“, ул. „Киев“ и ул. „Будапеща“, за разполагане на мобилна каравана за обществено хранене, с размери 4,5 м/ 2,5 м, със заета площ 11,25 кв. м съгласно утвърдена на 27.05.2022 г. схема предложение от Главен Архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)