Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 945 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г., както следва:

Чл. 36, ал.1, т.1
Дирекция „Икономика и управление на собствеността“
Отпада:
1. Марина Кьося – мл. експерт, поради напускане- билети
2. Дуйгу Севги Хасан – мл. експерт, поради напускане- билети
Добавя се:
1. Мариела Христова Наумова – специалист, новоназначена – билети

ОП СПОТ
Отпада:
1. Андрей Стефанов Стефанов – счетоводител, напуснал, билети
2. Гергана Алексеева Пашева – социален работник, карта
Добавя се:
1. Нели Петрова Петкова – счетоводител, новоназначена, карта

СУПНЕ „Фридрих Шилер“
Отпада:
1. Диана Петкова Петкова – специалист ТРЗ- касиер , напуснала – билети
Добавя се:
1. Юлиянка Василева Маркова – специалист ТРЗ – касиер, новоназначена -билети

Лицата имат право на транспортни разходи въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностната характеристика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)