Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 945

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 945
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.40, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.46 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 60/03.04.2006г. на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ ОС-14/4/21.11.2005г., Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за извършване на замяна на недвижим имот, частна общинска собственост, описан в АОС № 4416/17.06.2005г., представляващ УПИ ХV-2424, кв.850 в ж.к.”Дружба І” в гр.Русе с площ от 377 кв.м., на стойност 9 500 лв., с недвижим имот, собственост на Берко Ненов Исаев, описан в Н.А.№33/23.03.2006г.,представляващ УПИ VІ-970-“А” кв.596 в ж.к.”Чародейка-Г-север” в гр.Русе с площ 390 кв.м. на стойност 9 300 лв.

2. Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет. Разликата в цените от 200 (двеста лева) да се доплати от Берко Ненов Исаев на Община Русе.

3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за замяна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/