Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 945

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА и изискванията в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” с референтен номер: BG161PO001/3.1-01/2008, Приоритетна ос 3: «Устойчиво развитие на туризма», Oперация 3.1: «Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура», Общинският съвет реши:

1. Декларира подкрепа за предвидените интервенции в проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” с конкретен бенефициент Министерство на културата и запазване на предназначението на обекта/терена/инфраструктурата за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)