Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 946 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС,  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-129/22.10.2021 г. и извлечение от протокол №27/06.04.2022 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №10361/28.02.2022 г., находящ се в землището на с. Николово, местност  „Дрибак 6″, представляващ имот №503.289, с площ 508 кв.м., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 12 856,00 лева.

2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.289, с площ 508 кв.м. с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, местност „Дрибак 6″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на Акт №10361/28.02.2022 г. за частна общинска собственост, вписан под №170, том 7, н.д. 1390, дв.вх. 2486, вх. №2505 от 08.03.2022 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, при начална тръжна цена 12 856,00 лв. (дванадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)