Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 946

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, чл.8, ал.1, т.1 от Наредба № 9 на ОбС и във връзка с чл.10, ал.1, т.15 от наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие «ОДПЗС – Русе» ЕООД да сключи договор за кредит – тип кредитна линия на стойност 165 000 (сто шейсет и пет хиляди) евро за реализация на договор № BG 0018 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Модернизация и рехабилитация на сградите на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД „Повече помощ”.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т.1 с дълготрайни материални активи на „ОДПЗС – Русе” ЕООД на стойност 198 000 Евро, както следва:
• Сграда на Отделение за лечение на зависимости – монолитен тип строителство, на три етажа. Разгъната застроена площ – 825 кв.м. Балансова стойност – 171 552,37 лв.;
• Сграда на Мъжко и женско остри отделения – панелен тип строителство, на два етажа. Разгъната застроена площ – 1 212 кв.м. Балансова стойност – 150 688,30 лв.
• Сграда на Павилион за трудова рехабилитация № 9 – монолитен тип строителство, на един етаж, със застроена площ – 160 кв.м. Балансова стойност – 114 179,62 лв.
3. Упълномощава д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова Управител на „ОДПЗС – Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и обезпечаването му с дълготрайни материални активи на „ОДПЗС – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)