Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 947 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и Протокол №29/25.05.2022 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.303 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 144 кв.м., с Координатна система БГС2005, заключена между точка 1 с координати X 4858013.58 и Y 537672.30; точка 2 с координати X 4858015.08 и Y 537674.56; точка 3 с координати X 4858006.30 и Y 537680.53; точка 4 с координати  X 4857994.01 и Y 537661.95, точка 5 с координати  X 4858000.98 и Y 537657.26, точка 6 с координати X 4858006.15 и Y 537665.00 и част от изградената в него сграда с идентификатор 63427.1.303.1, а именно, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.303.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, състоящ се от две нива – етаж с полезна площ общо 94.35 кв.м. и тавански етаж с полезна площ 108.68 кв.м., с предназначение: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 2, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Янтра“ №5, предмет на АЧОС № 6644 от 17.02.2012 г., вписан под №177, том 5, ДВР №1866, н.д. 984, вх. №1909/27.02.2012 г. по описа на Агенция по вписванията – Служба по вписвания – Русе.

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.303 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 144 кв.м., с Координатна система БГС2005, заключена между точка 1 с координати X 4858013.58 и Y 537672.30; точка 2 с координати X 4858015.08 и Y 537674.56; точка 3 с координати X 4858006.30 и Y 537680.53; точка 4 с координати  X 4857994.01 и Y 537661.95, точка 5 с координати  X 4858000.98 и Y 537657.26, точка 6 с координати X 4858006.15 и Y 537665.00 и част от изградената в него сграда с идентификатор 63427.1.303.1, а именно, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.303.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, състоящ се от две нива – етаж с полезна площ общо 94.35 кв.м. и тавански етаж с полезна площ 108.68 кв.м., с предназначение: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 2, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Янтра“ №5, предмет на АЧОС № 6644 от 17.02.2012 г., вписан под №177, том 5, ДВР №1866, н.д. 984, вх. №1909/27.02.2012 г. по описа на Агенция по вписванията – Служба по вписвания – Русе, на Център за психично здраве – Русе – ЕООД, БУЛСТАТ 117526194, за срок от 10 години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)