Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 947 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и при условията на чл.59, ал.1 и чл.60, във връзка с чл.109, ал.3, т.5 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.18 и 19 от ЗОЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране – План за застрояване на поземлени имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в местност „Лозята“ по КВС на с. Сандрово;
2. Разрешава изработване на План за застрояване на поземлени имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в местност „Лозята“ по КВС на с. Сандрово;
3. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за обществени нужди и изграждане на нов гробищен парк върху територията имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в местност „Лозята“ по КВС на с. Сандрово;
4. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да подаде искане до Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на поземлени имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в местност „Лозята“ по КВС на с. Сандрово, както и да инициира всички необходими процедури по чл.18 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и ЗСПЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)