Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 947 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
           1. Приема отчета за 58-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през 2018 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.
  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
                                                                                                                                                                         
 
 
Приложение 1
 
58. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2018 – РЕЗЮМЕ 
 
vПЕРИОД: 16 март – 1 април 2018
      
vБРОЙ СЪБИТИЯ: 42
 
БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: над 600 участници от 16 страни: Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Италия, Словения, Румъния, САЩ, Япония, Русия, Аржентина, Швеция, Холандия, Финландия, Корея и България.
 
ОРКЕСТРИ, АНСАМБЛИ И СОЛИСТИ:
¨       Румънски национален оркестър, дир. Кристиан Мандял
¨       Софийска филхармония
¨       Фестивален оркестър, дир. Емил Табаков  
¨       Youth Percussion Pool, Холандия & Татяна Колева, ударни
¨       Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров
¨       Ансамбъл “Тангуарда“, България – Аржентина – Великобритания – Германия – Франция – България
¨       Струнен квартет „Микеланджело“, Румъния – Русия – Япония – Швеция
¨       Струнен квартет „Шуман“, Германия
¨       Ансамбъл „Решерш“, Германия
¨       Саксофонен квартет „SIGNUM“, Германия – Италия – Словения
¨       Държавна опера – Русе & Русенска филхармония
¨       Ансамбъл „Акордати“, дир. Драгомир Йосифов
¨       Струнен квартет „Фрош“
¨       Георги Димитров, диригент
¨       Саша Макиля, диригент – Финландия
¨       Виктор Жулиен-Лаферие, виолончело – Франция
¨       Оливие Казал, пиано – Франция
¨       Йоръм Сон, пиано – Корея
¨       Софи Дартигалонг, фагот – Франция
¨       Робърт Коен, виолончело – Великобритания
¨       Андрю Маринър, кларинет – Великобритания
¨       Мария Принц, пиано – Австрия
¨       Гордън Стаут, ударни – САЩ
¨       Минчо Минчев, цигулка  
¨       Светлин Русев, цигулка 
¨       Пламена Мангова, пиано
¨       Евгени Божанов, пиано 
¨       Клавирно дуо Генова & Димитров
¨       Мариета Петкова, пиано 
¨       Мирослав Петков, тромпет
¨       Красимир Щерев, акордеон
¨       Зефира Вълова, барокова цигулка
¨       Явор Генов, лютня 
 
Програма Премиери
¨       В. Казанджиев – Струнен квартет №7 (световна премиера)
¨       Е. Табаков – Симфония №9 (световна премиера)
¨       Програмата на ансамбъл „Решерш“
 
Програма ММД Джуниър (12 концерта и събития)
¨       SIGNUM4Kids: Музика в твоето училище!
¨       Концерт на възглавници с WINDY  
¨       „Веселите градски музиканти“ – мюзикъл от А. Владигеров (концертно изпълнение)
¨       Когато Класиката среща Джаза 
 
vМеждународна музикална академия „Проф. Саша Попов“ (6 майсторски класа)
Оперно пеене: Дарина Такова
Цигулка: Минчо Минчев
Пиано: Евгени Божанов
Ансамбли: Саксофонен квартет „SIGNUM” 
Ударни инструменти: Татяна Колева
Соло репертоар & Оркестрови трудности: Андрю Маринър и Софи Дартигалонг
 
vПАРТНЬОРИ: Министерство на културата, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ
 
Медийни партньори:БНТ | БНР | Live 7 TV | Ruseinfo | Печатни и електронни медии от Русе, региона и страната 
 
  
          Приложение 2
 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 
       ПРИХОДИ:                                                          

 
ИЗТОЧНИЦИ
Първоначален план 2018
Отчет
2018
1.      ОБЩИНА РУСЕ
175000
165556
2. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:
180000
198244
2.1. Министерство на културата (трансфер)  
40000
40000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:
140000
158244
Приходи от билети и такси
38000
48017
Приходи от спонсорство и реклама
57000
54000
Проекти и дарения от страната и чужбина
45000
   56227
                                                   ОБЩО:
355000
363800
 
 
       РАЗХОДИ:

 
ДЕЙНОСТИ
Първоначален план 2018
Отчет 2018
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА
293374
297804
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:
61626
65995
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал
 8700
8030
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 
12000
9885
2.3. Хотелско настаняване
16000
16582
2.4. Трансфер на участници Летище Букурещ – Русе – Летище Букурещ
2200
2200
2.5. Акордиране, наем нотен материал и инструменти, преводачи, програми
7200
8723
2.6. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права, телевизионно заснемане и излъчване, изложби, членски внос БФА и др.
 
 
 15526
 
 
20574
Общо разходи:
355000
363799
 
                                                                                                                       Приложение 3
 
              ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА МФ «ММД» ПРЕЗ 2018
 
С Решение № 718 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 28/14.12.2017 г. за провеждането на 58. МФ “Мартенски музикални дни” през 2018 г. и съгласно Решение №759, Протокол №30/01.02.2018 г. за бюджета на Община Русе през 2018 г. е утвърдена обща рамка на бюджета в размер на 355 000 лв., в т.ч. общински приходи от 175 000 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ
При уточнен план на приходите от 355 000 лв. изпълнението на приходната част е в размер на 363 800 лв. и включва45,5% изпълнение на общинските приходи и преизпълнение на приходите от други източници с 18 244 лв., вследствие на което, видно и отТаблица 1, размерът на външните приходи надвишава с 32 688 лв. размера на общинската субсидия – резултат, който е без прецедент в историята на фестивала от последните години.
                                                                                                                                                                            Таблица 1
Източници
Уточнен план
Отчет
% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             
355000
363800
 
1. Общински бюджет
175000
165556
         45,5%
2. Приходи от други източници
180000
   198244
54,5%
           
Таблица 2
Приходи от други източници
Уточнен план
Отчет
Общо други приходи в т.ч.
180000
198244
Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
Продажба на билети и такси                                                          
 38000
48017
Спонсорство и реклама
57000
54000
Проекти и дарения от страната и чужбина
45000
56227
 
 В изпълнението на приходната част е постигнат дял на приходите от други източници, съставляващ 54,5% от общата рамка на бюджета. Наличното преизпълнение се дължи основно на сериозното преизпълнение на приходите от продажбата на билети и такси, което бележи ръст от 26% спрямо планираното и ръст от 24% спрямо отчета за 2017 (38 650 лв.).| Солидно преизпълнение в размер от 11 227 лв. се наблюдава и при набраните средства от проекти и дарения от страната и чужбина.   
Резултатът се дължи преди всичко на отличната по своето артистично качество концертна програма, както и на осигурения финансов принос на Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и даренията от русенските фирми Ирим ЕООД, БТБ и Дунарит АД.
Общата картина на приходната част на бюджета потвърждава като цяло очерталата се през последните годиниустойчива тенденция за повишаване дела на приходите от външни източници, както и устойчиво разгръщане на партньорската мрежа на общината в подготовката и провеждането на фестивала.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗХОДИТЕ
Извършените разходи са в рамките на постъпилите приходи,като завишението на разходите спрямо планираното с 8 799 лв. е изцяло за сметка на приходите от осигурени собствени средства, като спестява една значителна сума в размер на 9 444 лв. от първоначално планираната общинска субсидия.
Наличното увеличениена програмните разходи спрямо планираното (Таблици 3) е в рамките на допустимото и се дължи основно на цените на закупените самолетни билети. Увеличението на разходите по Позиция 2 на Таблица 3 с 4 369 лв. е вследствие на неочаквано възникнали плащания за телевизионно заснемане и излъчване на концерти от фестивалната програма от БНТ, както и на разходите за наемане на нотен материал от чужбина и заплащане на международни куриерски услуги. Видно от настоящия отчет същите се компенсират успешно както от икономии на средствата за реклама, сценичен и технически персонал, така и от преизпълнението на приходите от външни източници.
Като цяло анализът на данните от приложените таблици показва балансирано разходване на средствата по издръжката на фестивала.
Таблица 3
Разходи
Уточнен план
Отчет
Общо разходи в т.ч.:
355000
363799
1. Програмни разходи, в т.ч. разходи за хонорари и самолетни билети
293374
297804
2. Организационно-технически разходи
61626
65995
 
Таблица 4
Организационно-технически разходи
Уточнен план
Отчет
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:
61626
65995
1. Настаняване
16000
16582
2. Трансфер на участници Летище Букурещ – Русе – Летище Букурещ
2200
2200
3. Сценичен, технически и обслужващ персонал
8700
8030
4. Реклама, в т.ч. интериорна и екстериорна 
12000
9885
5. Акордиране, наем нотен материал и муз. инструменти, преводачески услуги
7200
8723
6. Други организационни, в т.ч. авторско право, социално-осигурителни вноски, телевизионно заснемане, командировки и др.
    
15526
 
20575
 
Съществен за настоящия анализ е и фактът, че значителна част от преките разходи по бюджета, възлизаща на над 14% от общо извършените разходи, са реализирани в полза на местната общност и имат преки икономически ползи за града.
Изводи по изпълнението на бюджет за 58. МФ „ММД” 2018 год. 
Ø  Балансирано изпълнение на бюджета;
Ø Преизпълнение на собствените приходи с 18 244 лв. и постигнат рекорден дял на външните приходи от 54.5% спрямо общата рамка на бюджета;
Ø Икономично бюджетиране и постигната значителна икономия в разходването на планираната общинска субсидия; 
Ø Постигнат ръст от продажбата на билети и набиране на такси от 24% спрямо отчета за 2017 г.
Ø Постигнат висок икономически и социален ефект в полза на местната общност;