Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 947

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 947
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба №1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с обществено-обслужващ първи етаж, мансарден етаж и сутерен в УПИ І-за жилищен комплекс, озеленяване, магазини и обществено обслужващи сгради, ж.к.Родина І, кв.727 по плана на гр.Русе, разположена на улично регулационната линия към ул.”Самодивец”, при следните застроени площи на отделните етажи както следва: сутерен 165,00 кв.м; първи етаж 165,00 кв.м; втори етаж 216,75 кв.м; трети етаж 216,75 кв.м; и мансарден етаж 148,50 кв.м. с разгъната застроена площ 912,00 кв.м. при начална тръжна цена 42 910,00 лв.

2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.

3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/