Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 947

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Обща схема на зона “В1” по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Обс Русе /обхващаща улица “Александровска” от площад “Свобода” до бул. “Цар Освободител” /заедно със Специфични правила при поставяне на преместваеми обекти в зоната представляващи интегрирана неразделна част от схемата.
Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)