Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 948 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

Одобрява ПРЗ на части от квартали в жк „Родина-3” и жк „Чародейка” по плана на гр. Русе в района между улици „Кадин мост” и „Опълченска”:
Обособява се УПИ I2–За обществено обслужване и нов квартал 922, като част от ПИ 63427.6.2 по КККР на Русе на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ.
Изменя се заповед № 233/15.05.1981 г. за ЗРП на ж.р.“Чародейка“Г-Север, гр.Русе.
Обособява се УПИ III-1178-За обществено обслужване, като се променят границите на кв.772. Новообразуваното УПИ е част от ПИ 63427.5.1178 по КККР на гр. Русе.
Изменя се заповед № 6364/04.11.2002 г. за ПУР и ПР на кв. “Родина 3”.
Създава се план за застрояване за нова обществено обслужваща сграда с височина Н до 15 м. свободно разположена в северната част на УПИ I2–За обществено обслужване със зона за застрояване /Жг/.
Създава се план за застрояване за нова обществено обслужваща сграда с Н до 15 м. свободно разположена в УПИ III-1178-За обществено обслужване със зона за застрояване /Жг/.
Създава се план за застрояване за новопроектиран пешеходен надлез над бул. „България” между УПИ I2–За обществено обслужване и УПИ III-1178-За обществено обслужване.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок от обнародването в ДВ чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)