Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 948

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 948
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински имот в гр.Русе, представляващ УПИ VІІ-общ. кв.651”г” в ж.к.”Здравец-изток” под ВН с площ 1500 кв.м. при начална тръжна цена 60 000 лв.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/