Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 948

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Протокол №110/23.03.10 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение ИПР, Заповед №РД01-1630/10.05.10 г. за допускане изработване на ПУП-ПУР и ИПР от зам.кмет на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ПУР (план улична регулация) и ИПР (изменение план за регулация) за ІІ-А етап в кв. Източна промишлена зона на град Русе. От УПИ І – П.п. (урегулиран поземлен имот едно римско предимно производство), собственост на Людмила Симеонова Петкова и Свободолюба Симеонова Великова, да се отнеме терен с площ 932 кв. метра, като в замяна им се предостави равностойна площ в новообразуван УПИ V-пп (урегулиран поземлен имот пет римско предимно производство), общинска собственост, срещу заплащане на дължимите данъци и такси от страна на заявителите.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3.Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)