Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 949 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 5/26.02.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 63427.150.227 в местност „Караманлийка”, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)