Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 949 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2, във връзка с ал.7 и ал. 8 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год. /, Общинският съвет реши:
 
1.      Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2018/2019 година в следните общински училища:
 
ОУ „Отец Паисий ”, гр. Мартен
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
VІІ
14
18
4
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
І+ІІ
5+5
16
6
III+ІV
10+8
16
V+VІ
9+12
18
VІІ
6
18
12
 
ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
I
7
16
9
ІІІ
14
16
2
V
12
18
6
12
18
6
VII
7
18
11
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
І
15
16
1
ІІІ+ІV
17+1
16
V
11
18
7
6
18
12
VII
10
18
8
 
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
І+II
6+5
16
5
ІІІ+ІV
9+4
16
3
 
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
I
6
16
10
II
6
16
10
ІІІ
8
16
8
13
18
5
VІІ
16
18
2
 
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
 
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
І
12
16
4
ІІ
7
16
9
ІІІ
9
16
7
ІV
11
16
5
V
8
18
10
15
18
3
VІІ
10
18
8
Всичко
72
 
46
 
 
 
 
ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
VІІ а
13
18
5
 
ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Минимален норматив за броя на учениците в паралелка
Разлика до минималния брой
VІІ
11
18
7
 
СУ „Васил Левски“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
Х б
17
18
1
ХІ а
17
18
1
ХІІ а
15
18
3
ХІІ б
16
18
2
ХІІ в
17
18
1
 
СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
ХІІ
17
18
1
 
ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
VІ а
15
18
3
 
ОУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе
Паралелка
Бр. ученици
Норматив за минимален брой  ученици в паралелка
Разлика до задължителния минимум
ІVб
12
16
4
VІб
13
18
5
VІІб
12
18
6
3.    На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на всички непълни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2018/2019 година за периода 15 септември – 31 декември 2018 г. както следва:
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово                  959 лв.
ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                    2 238 лв.
ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                            2 078 лв.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево            959 лв.
ОУ „Христо Смирненски“, гр. Русе                                  1 598 лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе                                        1 225 лв.
                        ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 14 891 лв. 
 
4. Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 14 891 лв.  (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и един лева)  от планираните средства за непълни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;
5. Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 69, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на  институциите в системата на предучилищното и училищно образование за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици в:
 
5. 1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово
– VІ клас – 6 ученици
 
5.2. ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село
– І клас – 6 ученици
– ІІ клас – 6 ученици
– ІІІ клас – 8 ученици
 
5. 3. ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово
– ІІ клас – 7 ученици
– ІІІ клас – 9 ученици
– V клас – 8 ученици
 
5. 4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
– VІІ клас – 6 ученици
 
5. 5. ОУ „Христо Смирненски”, гр. Русе
–          І клас – 7 ученици
–          VІІ клас – 7 ученици
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)