Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 949

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.32 от Закона за собствеността, Общинският съвет реши:

Оправомощава Кмета на Община Русе, да участва в събрание на съсобствениците за имот, намиращ се по ул. «Никола Палаузов» №13 (ъгъла на ул. «Никола Палаузов» и «Придунавски булевард»), град Русе, за приемане на решения, относно управлението на съсобствения имот и да гласува по целесъобразност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)