Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 95 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 95
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 15 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение №1314, прието с Протокол №63/16.09.2011 г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да сключи договор с „ДСК – ЕАД” – Русе за кредит – овърдрафт в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева, със срок на ползване 5 (пет) години за закупуване и внедряване на дигитална система.
3. Дава съгласие за обезпечаване изпълнението на договора за кредита по т. 1 с особен залог върху ДМА, собственост на дружеството в общ размер на 69 000 (шестдесет и девет хиляди лева).
4. Упълномощава д-р Цветан Тр. Райчинов – Управител на “ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и обезпечаването му със залог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)