Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 95 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Русе реши:
1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
Теодор Тодоров Йорданов, ЕГН – 025127****.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)