Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 95 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на  децата и учениците на  територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА  ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Дейности, финансиране, перспективи

І. Какво е предвидено Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):

На територията на Община Русе към момента функционират три Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе), Ученическа спортна школа (ЦПЛР-УСШ – Русе) и Общежитие за средношколци – Русе (ЦПЛР-ОС – Русе).

В изпълнение на §18, ал. 2 от ЗПУО след приетото Решение №342, прието с Протокол №13/19.09.2016г. на Общински съвет – Русе, кмета на община Русе издаде Заповед №РД-01-3212/26.10.2016 г., с която се определи дейността по чл. 49 на съществуващите към него момент общински обслужващи звена. Същите продължиха да осъществяват дейността си като центрове за подкрепа на личностно развитие.

С решение №422 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №17/19.01.2017 г. се приеха правилници за устройството и дейността на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе и ЦПЛР – УСШ – Русе на територията на община Русе. Устройството и дейността на ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО се уреждат с правилници, издадени от министъра на образованието и науката.

Съгласно измененията в нормативната уредба през 2017 г. към дейността на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе се добави дейност кариерно ориентиране и консултиране, като продължение на дейността и осигуряване на устойчивост на центъра за кариерно ориентиране (ЦКО) – Русе, създаден по процедура BG051PO0001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013 и по процедура BG051M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 1. Дейности по Закона за предучилищното и училищното образование:

Чл. 49. (1) Центровете за подкрепа за личностно развитие според дейността си са за:

1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

2. кариерно ориентиране и консултиране;

3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;

5. педагогическа и психологическа подкрепа;

6. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.

(2) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и центровете за специална образователна подкрепа, създадени по реда на този закон, които извършват:

1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

2. педагогическа и психологическа подкрепа;

3. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците по т. 1;

4. обучение на деца и ученици по т. 1 в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

(3) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища.

(4) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и астрономическите обсерватории и планетариуми.

(5) Устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми, както и на ученическите общежития по ал. 3 се уреждат с правилници, издадени от министъра на образованието и науката.

(6) Центровете за подкрепа за личностно развитие могат да извършват една или няколко от дейностите по ал. 1 и 3, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа, които могат да извършват само дейностите по ал. 2. Центровете за специална образователна подкрепа могат да извършват и дейностите по ал. 3 при необходимост и при наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(7) Центровете за подкрепа за личностно развитие са общински, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа по ал. 2, които са държавни и общински.

(8) Устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет.

(9) Устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

ІІ. Картината към момента началото на учебната 2019-2020 г.

ЦПЛР Направление/Дейност Персонал брой Ученици брой Групи брой
педагогически непедагогически
Център за ученическо техническо и научно творчество База: Общинска собстве-ност Направления: Математика;Информатика;Информационни технологии;Английски език;Начално техническо творчество;Изобразително изкуство;Приложни изкуства;Машинно конструиране с „Лего“;3Dмоделиране;Български език;Роботика;Гражданско образование. Забележка: За качествената подготовка на учениците се привличат и специалисти от ВУЗ и гимназии, като лектори (нещатен персонал). В подготовката на учениците са привлечени 20 нещатни ръководители на форми. От тях 5 са преподаватели от РУ „Ангел Кънчев” 7 3 1200 95 постоянни, 8 временни през учебната година  и 25 временни през ваканционните дни
Кариерно ориентиране и консултиране: обучения по Програма за кариерно ориентиране, групови дискусии по теми от 30 филма за кариерно ориентиране в училищното образование, тренинги, форуми, състезания, решаване на въпросници и работа с интерактивни упражнения. 5 кариерни консултанти 1102 53 групови обучения; индивидуални консултации за кариерно ориентиране по заявка
Общежитие за средношколци Дейности: Учебно-възпитателна;Отдих;Заседания на постоянните комисии в ЦПЛР – ОС;Работа на комисията за Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Комисията по Безопасни условия на обучение, възпитание и труд, работата на Етичната комисия;Работа по проекти;Клубове по интереси: Клуб „АРТ-работилница“; Клуб „Бъди грамотен“; Клуб „Толерантност“; Клуб „Униспорт“Дейности по материално-техническата база;Посещение на населени места. Забележка: Педагогически персонал е със задължителна 30 часова преподавателска норма 7 6 119 5 постоянни групи на възрастов принцип
Ученическа спортна школа Спортни направления, разпределени в 15 школи: Волейбол;Хандбал; Спортно ориентиране;Карате;Лека атлетика; Тенис на маса;Вдигане на тежести;Спортна стрелба;Борба;Джудо;Бокс;Акробатика;Ушу;Плуване;Бадминтон. Забележка: ръководителите на школи изпълняват задължителна преподавателска норма 700 часа, от които 72 ч. индивидуална работа 19 2,5 915 Децата са записани в една или няколко организационно-педагогически форми, разпределени в групи по равнища на подготовка. През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици

ІІІ. Финансиране

РАЗПОРЕДИТЕЛИ УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ Първоначален бюджет 2020 година
2017 година 2018 година 2019 година
ЦПЛР – ЦУТНТ 472 025 604 732 725 778 800 652
ЦПЛР – ОС 274 560 352 761 406 865 438 502
ЦПЛР – УСШ 357 122 275 236 321 130 369 542

Обобщение:

 1. Изводи от анализа:
  1. Община Русе има изградена и добре функционираща мрежа от звена за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците;
  1. Създадени са условия за модернизация, с цел постигане от учениците на знания и умения, актуално изпреварващи времето си, формиране на ценностни нагласи, развиващи способността на ученика да се адаптира към околния свят;
  1. Осъществен е гъвкав преход от заниманията в училище, към работа в извънучилищни форми;
 1. ЦПЛР – ОС – Русе е единствено на територията на Община Русе общежитие, чиято дейност не се организира от училища по смисъла на чл. 49 от ЗПУО. Общежитието координира образователно-възпитателния процес с учебната дейност и планове в средните училища и професионалните и профилираните гимназии, с цел с цел пълноценна образователно-възпитателна работа на учениците, проучва индивидуалните им потребности и удовлетворява интересите им съобразно учебните планове и свободното им време извън училище.

Общежитието повишава качеството на учебно-възпитателната работа, развива гражданското образование и възпитание, като система от дейности, насочени към мотивиране на учениците, създаване на модели на поведение и подготовка за активни и ангажирани личности. Работи индивидуално с напреднали и изоставащи ученици, защитава личностното достойнство на ученика и обогатява творческата дейност на възпитатели и ученици чрез прилагане на иновативни методи в във възпитанието и обучението на подрастващите. Утвърждава ролята на общообразователната подготовка, като основа върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество. Утвърждава работата на Клубовете по интереси, с цел развитие на социалното, нравственото, естетическото и физическо развитие на учениците. Подкрепяне на индивидуалността на ученика и самостоятелното изграждане на образовани и дееспособни личности.

 1. ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе удовлетворява индивидуалните потребности и интереси на децата и учениците в областта на хуманитарните, обществените, природо-математическите и приложно-техническите дисциплини и провокира желанието за личностна изява. Центърът осмисля свободното време на учениците чрез стимулиране и развитие на познавателните интереси и творческите способности на децата.

ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе изготвя оптимален вариант на учебен план, съобразен с потребностите на учениците, непрекъснато актуализира формите на обучение и тяхното съдържание, съобразно обществените промени. Центъра създава условия за модернизация, с цел постигане от учениците на знания и умения, актуално изпреварващи времето си. Формира ценностни нагласи, развиващи способността на ученика да се адаптира към околния свят. Работи индивидуално с даровити деца, осигурява относително постоянен брой ученици, участвали в предходни години във форми към Центъра, което е показател за качеството на учебно-възпитателния процес.

По инициатива на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе се организират и провеждат традиционни състезания за ученици от І до VІІІ клас:

 • Коледно състезание по информатика – Целта на състезанието е да покажат творчество и умение за работа с компютър като използват приложен и графичен софтуер;
 • Великденско състезание по информационни технологии – Целта на състезанието е да покажат творчество и умение за работа с компютър като използват приложен и графичен софтуер.
 • състезание „Знам и мога“ – Предоставя възможност за творческа изява на учениците от начален етап със задълбочени знания и практически умения в областта на математиката и изобразителното изкуство. Дава възможност на училищата от гр. Русе и региона да сравнят постиженията си в обучението на учениците от начален етап.
 • Организиране Първи и Втори кръг на Национално състезание по информационни технологии за ученици 1-4 клас „IT Знайко“;
 • Провеждане на общински кръг на олимпиадата по информатика.

ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе организира и провежда ваканционни занимания, които осмислят свободното време на децата, провокират тяхната креативност и допринасят за развитието им в различни области на познанието: компютърни игри; техническо конструиране с „ЛЕГО“ – изработване на атрактивни модели с механично и дистанционно управление, придружени със звукови и светлинни ефекти; литературен клуб и филмотека, изобразително и приложно изкуство – акварелни техники, квилинг техника, рисуване върху стъкло, обемни фигури от глина, обемни фигури от восък, колажи; посещения на забележителности и музейни експозиции в гр. Русе.

Възпитаниците на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе са получили редица призови отличия от Национални и международни олимпиади, състезания и турнири.

С дейностите по кариерно ориентиране в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе от участниците се придобиват разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването, изгражда се представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания. Придобиват се умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели; умения за себереализация на пазара на труда, усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата Формулират се ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и дългосрочни цели). Създава се кариерен план за лично и професионално бъдеще. Развива се способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа – вкл. създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен маркетинг, умения за самопрезентаци

Всички форми и подбираните теми, методики и ресурси на работа на кариерните консултанти са съобразени и в съответствие с Програмата за кариерно ориентиране на учениците  в училищното образование, разработени от експерти на МОН, прилагане на иновативни методи и добри практики в областта на кариерното ориентиране.

 1. ЦПЛР-УСШ – Русе: При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход , екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ЦПЛР-УСШ – Русе все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

Наред със задължителния учебно-възпитателен процес, обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ЦПЛР-УСШ – Русе е домакин на редица спортни прояви от националния и общински спортен календар. Наши възпитаница са сред водещите състезатели в училищните и клубни отбори. Изводи:

 • Свободният избор на детето и неформалното общуване в групата, прави ЦПЛР-УСШ – Русе привлекателно място  за децата и учениците от Русе.
 • Работи се с деца от различни училища, на различна възраст, но с общи интереси, което ги кара да се възприемат като една общност. Участията в различните спортни прояви дават възможност децата да живеят заедно, да проявяват своя характер и същевременно да го променят, ако той не се възприема от групата.
 • Голяма роля за ефективността на работата в ЦПЛР-УСШ – Русе и реализацията на възпитателните възможности има личността и свободата на учителя. Учителите  сами разработват програмите си за осъществяване на учебно-възпитателния процес в школите. Прилагат нови подходи и методи, които ги правят партньори на учениците, а не безспорни авторитети.
 • Работи се за професионалното ориентиране на учениците и много от тях продължават образованието си в университети със сходни на школите специалности. Уважението към различието, социалното сближаване, активното гражданско участие и междукултурния диалог са в основата на възпитателния процес.
 • Участието на директора и учителите в общински и национални форуми по проблемите на образованието, извънкласната работа и свободното време на децата с доклади, мнения и предложения допринасят за утвърждаването на тези центрове, като най доброто училище за личностното развитие на ученика в свободното му време и търсене на мястото им в образователната система
 • Финансиране – Община Русе прилага политиката на обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностното развитие чрез дофинансиране и общински образователни и младежки програми, програми за спорт, провеждане на Ученически игри, превенции, здраве и социални дейности;
 • Планиране – Оптимизирането на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Русе, в съответствие с разпоредбите на Закона, налага координиране между всички образователни институции и органи на управление на централно и местно ниво с цел предотвратяване на двойно финансиране на услуги и дейности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)