Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 95

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 95
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

              На  основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, във  връзка  с   чл.35, ал.1 от  Закона  за  общинската  собственост, чл. 31, ал.1 от  Наредба  №1  на Общински съвет – Русе, Общинският съвет  реши:

            1. Дава  съгласие  за  провеждане  на  търг  с  явно  наддаване  за  продажба  на  общински  имот – частна  общинска  собственост, представляващ   УПИ /урегулиран  поземлен  имот/  226-за  жилищно  строителство  и  обществено  обслужващи  сгради, кв.591 по  плана  на  гр.Русe / по  кадастрална  карта  поземлен  имот  №63427.4.502 / е  с  площ  17 254 кв.м, заедно  с  изградения  в  същия: дванадесететажен  битов  корпус  с  РЗП  6 524 кв.м  с  два  сутерена, всеки  с  площ  545 кв.м, едноетажна  сграда – столова  с  кухненски  помещения  със  застроена  площ  380  кв.м,   закрит  проход /между  столова  и  висока  сграда/  с  площ  69 кв.м. със  сутерен  и  част  от  топла  връзка/между  високата  сграда  и  триетажния  корпус/  с  площ 20 кв.м., триетажен  учебен  корпус  със  сутерен, с  разгъната  застроена  площ  3 550,00 кв.м.  и  закрит  проход  със  застроена  площ  130 кв.м., предмет  на  акт  за  частна  общинска  собственост  №5334/04.02.2008 год.  по  ул.”Гоце  Делчев”35, при  начална  тръжна  цена  6 280 800 лв., без  включен  ДДС. Дължимите  данъци  и  такси  са  за  сметка  на  купувача.
            2. Задължава  Кмета  на  Община  Русе  да създаде                организация  по  провеждане  на  търга,  след  влизане  в  сила  на  решението  на  ОбС – Русе.
           3. Упълномощава  Кмета  на  Община  Русе  да  издаде  заповед  за  определяне  на  спечелилия  участник, цената, сроковете  и  условията  за  плащане   и   сключи  договор  за  продажба.