Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 950 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе, БУЛСТАТ: 827144825, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, безвъзмездно за управление помещение (бивша гардеробна) в спортен комплекс „Ялта“, представляваща част с площ 30 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.11 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 49,50 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет. 1, обект 11, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 1, предмет на АПОС №6205/31.03.2010 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)