Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 950 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Приема бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №2/10.02.2014 г.
ІІ. Приема Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015-2017 г. – Приложение №6а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №2/10.02.2014 г.
ІІІ. Приема Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2015-2017 г. – Приложение №6б от Указанията на Министерство на финансите БЮ №2/10.02.2014 г.
ІV. Приема Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2015-2017 г.-Приложение №6в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №2/10.02.2014 г.
V. Приема консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2015-2017 г. и за активите и пасивите им към 31 Декември на съответната година“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)