Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 950 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал.1, т.8, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.26, ал.2, т.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общински съвет Русе реши:

1. Определя СУ „М-р Атанас Узунов“, гр. Русе за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус марка OTOYOL, модел Е 2714 S 27+1 места, с рег. № СА 6105 КТ;
2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движима вещ – частна общинска собственост, представляващ автобус марка OTOYOL, модел Е 2714 S 27+1 места, с рег. № СА 6105 КТ на СУ „М-р Атанас Узунов“, гр. Русе за срок от 5 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)