Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 951 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§1. В чл.2:

Създава се нова точка 8: „8.Данък върху таксиметров превоз на пътници;“.

т.8 става т.9

§2. В чл.8

В алинея 4 се създава изречение второ с текст: „При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.“

§3. Създава се нов член 14а:

Чл.14а. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията.

(4) Органите, издаващи документите по ал.3, предоставят служебно по един екземпляр от тях в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе в едноседмичен срок от издаването им.

(5) Данъкът по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл.176, ал.1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл.176, ал.1 от Закона за устройство на територията на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе в едноседмичен срок от съставянето му.

(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл.181, ал.3 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал.5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

§4. В чл.18

В алинея 1 след израза „1 март на същата година“ се поставя запетая и се допълва с „чрез електронен достъп до задълженията.“.

Създава се нова алинея 4 с текст „В случаите на чл.51, ал.5 от ЗМДТ служителят по чл.5, ал.1 определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по раздел III от ЗМДТ, и уведомява данъчно задължените лица в едномесечен срок от получаване на информацията.“

§5. В чл.40

Алинея 3 се допълва с ново изречение „Когато декларацията не е подадена в 6-месечния срок, служителят по чл.5, ал.1 образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“.

§6 В чл.48, ал.1, т.2 се заменя с „т.2 лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.“

§7. В чл.58, ал.2 се заменя с „Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.“.

§8. В чл.61

В алинея 1 числото „500“ се заменя с „504“.

В алинея 3 изразът „чл.61ч, ал.2“ се заменя с „чл.61ч, ал.1“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§9. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 АПК, с изключение на §8 първо предложение за ал.1, което влиза в силаот 1 януари 2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)