Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 951 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – местни дейности
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ + 921лв.
Всичко приходи местни дейности +921лв.
Всичко приходи по бюджета +921лв.

І. РАЗХОДИ – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“-държавна дейност
§1015 „Материали“ -1000лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „Компютърна система“ -1бр. +1000лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавни дейности 0лв.

ІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ
§1015 „Материали“ ОДЗ „Снежанка“ -100лв.
§1020 „Външни услуги“ ЦДГ „Ралица“ -6696лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти“ ОДЗ „Снежанка“
Обект „Програмен продукт WORKFLOW-СКЛАД -1бр. +100лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ ЦДГ „Ралица“
Обект „Климатик 18 BTU“ -2бр. +4334лв.
Обект „Климатик 9 BTU“2 бр. + 2362лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“
§1020 „Външни услуги“ -5700лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти“
Обект „Програмен продукт за прием на деца
за полудневно обучение в детски ясли“ +5700лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и ООС“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§1015 „Материали“ -720лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти“
Обект „ПП WORKFLOW-СКЛАД 2 бр. +720лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

Всичко разходи местни дейности 0лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общ.приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии“- дофинансиране
§1020 „Външни услуги“ +921лв.
Всичко за дейност +921лв.
Всичко за функция +921лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинансирани с общ. приходи +921лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +921лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)