Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 951

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238 / 17.12.2003 г. на Министерски съвет общинският съвет реши:

І. Прави следните промени:
Чл. 4 (1)
става – За дете от общинско училище – мерките в Раздел от І до V от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година на Община Русе.
Било – За дете от общинско училище – мерките в Раздел от І до V от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2009 г. на Община Русе.
Чл. 4 (2)
Става – За дете от държавно училище– мерките в Раздел V от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година на Община Русе.
Било – За дете от държавно училище– мерките в Раздел V от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2009 г. на Община Русе
Чл. 9
Става – Финансовото подпомагане по чл.7, т.1 – 4 на деца от общинските училища, които са класирани на първо, второ или трето място на общински, регионални, национални или международни конкурси в областта на изкуствата, науката и спорта, включени в Раздел V от Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната бюджетна година, се осигурява от бюджета на Община Русе и от държавния бюджет.
Било – Финансовото подпомагане по чл.7, т.1 – 4 на деца от общинските училища, които са класирани на първо, второ или трето място на общински, регионални, национални или международни конкурси в областта на изкуствата, науката и спорта, се осигурява от бюджета на Община Русе и от държавния бюджет.
Чл. 11.
Отменя се
Чл. 15 (1)
Става – Мерките по чл.7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете, което е било класирано индивидуално на първо, второ или трето място в общински, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта:
1. на международно равнище:
– за І място – до 60 % от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 50 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 40 % от минималната работна заплата.
2. на национално равнище:
– за I място – до 40 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 25 % от минималната работна заплата.
3. на регионално и общинско равнище:
– за I място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 25 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 20 % от минималната работна заплата.
Било – Мерките по чл.7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете, което е било класирано индивидуално на първо, второ или трето място в общински, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта:
1. на международно равнище:
– за І място – до 100 % от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 80 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 70 % от минималната работна заплата.
2. на национално равнище:
– за І място – до 60 % от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 50 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 40 % от минималната работна заплата.
3. на регионално равни ще:
– за I място – до 40 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 25 % от минималната работна заплата.
4. на общинско равнище:
– за I място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 25 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 20 % от минималната работна заплата.
Чл. 15 (2)
Става –
(2) Мерките по чл.7, т.2 и 3 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбор, колектив, състав и е обявен за “Най-добър”, “Най-полезен” в областта на изкуството, науката и спорта.
1. на международно равнище – до 50% от минималната работна заплата;
2. на национално равнище – до 30% от минималната работна заплата;
3. на регионално равнище – до 20% от минималната работна заплата;
Било –
(2) Мерките по чл.7, т.2 и 3 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбор, колектив, състав и е обявен за “Най-добър”, “Най-полезен” в областта на изкуството, науката и спорта.
1. на международно равнище:
– за І място – до 100 % от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 80 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 70 % от минималната работна заплата.
2. на национално равнище:
– за І място – до 60 %от минималната работна заплата ;
– за ІІ място – до 50 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 40 % от минималната работна заплата.
3. на регионално равнище:
– за I място – до 40 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за III място –до 25 % от минималната работна заплата.
4. на общинско равнище:
– за I място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 25 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 20 % от минималната работна заплата
Чл. 16 (1) т.3
Става – Заверено копие от протокол, удостоверяващ класирането на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година
Било – документи, удостоверяващи класиране на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година.
Чл. 16 (2) т.4
Става – заверено копие от протокол, удостоверяващ класирането на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година.
Било – документи, удостоверяващи класиране на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година.
Чл. 17 (1) т.3
Става – Заверено копие от протокол, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в ежегодната програма, съгласно чл.11 от Наредбата на Министерския съвет;
Било – документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в ежегодната програма, съгласно чл.11 от Наредбата на Министерския съвет;
Чл. 21
Става – За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, може да се кандидатства по установения ред веднъж за еднократно подпомагане или стипендия в рамките на една календарна година.
Било – За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, може да се кандидатства по установения ред по веднъж за еднократно подпомагане и стипендия в рамките на една календарна година.
Заключителни разпоредби
§1
Става – Мерките в Правилника за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища на територията на Община Русе се отнасят за изяви, включени в Програмата за закрила на деца с изявени дарби през съответната година на Община Русе.
Било – Мерките в Правилника за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища на територията на Община Русе, с изключение на чл.11, се отнасят за изяви, включени в Програмата за закрила на деца с изявени дарби през съответната година на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Раздел I
Общи положения

Чл.1. С този Правилик се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се в общинските учебни заведения на територията на Община Русе. Той е формулиран на базата на изискванията на чл.17 от Наредбата за условия и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление на Министерски съвет №238 от 17.12.2003 г.
Чл.2. Специалната закрила на децата с изявени дарби е: система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява.
Чл.3. Специалната закрила се предоставя с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата.
Чл.4. Право на специална закрила има всяко дете до 18 години с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, ученик в общинско или държавно училище на територията на Община Русе, класирано на първо, второ или трето място на общински, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включено в Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби през съответната година. Ученикът да се обучава в дневна присъствена форма .
(1) За дете от общинско училище – мерките в Раздел от І до V от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година на Община Русе.
(2) За дете от държавно училище– мерките в Раздел V от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година на Община Русе.
Чл.5. Специална закрила, съгласно този правилник се осъществява от кмета на общината.
Чл.6. Специална закрила се предоставя само за класирани кандидати от изяви, включени в общинската програма за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Раздел II
Мерки за закрила на деца с изявени дарби

Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са:
1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
2.подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери;
3.подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;
4. подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
5.подпомагане и стимулиране чрез стипендии.
Чл.8. Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата и за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
Чл.9. Финансовото подпомагане по чл.7, т.1 – 4 на деца от общинските училища, които са класирани на първо, второ или трето място на общински, регионални, национални или международни конкурси в областта на изкуствата, науката и спорта, включени в Раздел V от Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната бюджетна година, се осигурява от бюджета на Община Русе и от държавния бюджет.
Чл.10. Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик до 18-годишна възраст в дневна (присъствена) форма на обучение, който е класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, включени в ежегодната програма по чл. 11 от Наредбата на Министерския съвет и също се осигуряват чрез бюджета на Община Русе от държавния бюджет.
Чл.11 Отменен
Чл.12. Средствата за закрила на деца с изявени дарби се отпускат със заповед на кмета на Общината.

Раздел III
Условия и ред за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби

Чл.13. Комплектът-документи, с който се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби, се подава до кмета на Община Русе.
Чл.14. (1) Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1. детето;
2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.
(2) Искането по ал. 1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се мотивира
Чл.15. (1) Мерките по чл.7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете, което е било класирано индивидуално на първо, второ или трето място в общински, регионален, национален или медународен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта:
1. на международно равнище:
– за І място – до 60 % от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 50 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 40 % от минималната работна заплата.
2. на национално равни ще:
– за I място – до 40 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 25 % от минималната работна заплата.
3. на регионално и общинско равнище:
– за I място – до 30 % от минималната работна заплата;
– за II място – до 25 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 20 % от минималната работна заплата.
(2) Мерките по чл.7, т.2 и 3 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на участник от отбор, колектив, състав и е обявен за “Най-добър”, “Най-полезен” в областта на изкуството, науката и спорта.
1. на международно равнище – до 50% от минималната работна заплата;
2. на национално равнище – до 30% от минималната работна заплата;
3. на регионално равнище – до 20% от минималната работна заплата;

(3) Мерките по чл.7, т.4 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на дете с изявени дарби класирано на първите три места в конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството и спорта, включени в годишната общинска програма съгласно чл.12 (1) от Наредбата на Министерския съвет, както следва:
– за I място – до 30 % от минималната работна заплата ;
– за II място – до 25 % от минималната работна заплата;
– за III място – до 20 % от минималната работна заплата.
(4) Финансовото подпомагане за мярка по чл.7, избрана от детето, се отпуска еднократно за всяка календарна година.
Чл.16. (1) За осъществяване на мерките по чл.7, т.1 и 2 се представят следните документи:
1. искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. заверено копие от протокол, удостоверяващ класирането на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година

(2) За осъществяване на мерките по чл. 7, т.3 се представят следните документи:
1. искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл. 14, ал. 2;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или документ, потвърждаващ участието;
4. заверено копие от протокол, удостоверяващ класирането на детето в областта на науката и изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на общинско, регионално, национално или международно равнище през съответната година
(3) за осъществяване на мерките по чл. 7, т. 4 се представят следните документи:
1. искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл. 14, ал. 2;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година;
Чл.17.(1) За предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на деца с изявени дарби се представят:
1. искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. заверено копие от протокол , удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в ежегодната програма, съгласно чл.11 от Наредбата на Министерския съвет;
4. служебна бележка, удостоверяваща, че детето е учи в дневна форма на обучение издадена от съответното училище;
(2) Когато ученикът отговаря на условията за получаване и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на Министерския съвет, той попълва декларация, че ще получава само стипендията според този Правилник.
(3) Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща от съответното училище, в което учи детето, за 12 месеца в размер 50 на сто от минималната работна заплата за страната.
(4) Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1.прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет, съгласно чл.139, ал.1, т.2, т.3 или т.4 от Правилника за приложение на закона за народната просвета – до изтичането на срока на наказанието.
(5) Искането за стипендия се подава в срок 3 месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия

Чл.18. (1) Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя със заповед на кмета на общината.
(2) Искането по чл.14, ал.2 се разглежда в едномесечен срок от постъпването му.
(3) Всички искания по чл.7, т.1, 2, 3 и 4 се подават до края на календарната година.

Чл.19. (1) При предоставянето на закрила кметът на Общината се подпомага от експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед и работеща по утвърдени от него правила
(2) Комисията по ал. 1 се състои от:
председател: Заместник- кмет по хуманитарни дейности и 8 члена:
1. Началник отдел “Образование”;
2. Началник отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”;
3. Представител на Регионален инспекторат по образованието Русе- експерт инспектиране и организационно-методическа дейност;
4. Началник отдел “Здравеопазване, младежки и спортни дейности” в община Русе;
5. Директор на Център за ученическо, техническо и научно творчество; 6.Директор на Национално училище по изкуствата “Проф. В. Стоянов”;
7. Двама представители на Общински съвет Русе.
(3) Комисията разглежда документите и в тридневен срок представя протоколите от работата си на кмета на Общината, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

Чл.20. (1) Решението за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се обявява със заповед на кмета на основание предложенията, направени от комисията.
(2) Предоставянето на специална закрила се отразява в Дневник за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила, съгласно Приложение № 2.
(3) Дневникът се води от началник отдел “Образование”.
(4) Кметът на общината предоставя данните по ал.2 за вписване в регистъра по чл. 21, ал.1, т.6, буква „а“ от Закона за закрила на детето в Дирекция “Социално подпомагане” Русе.
(5) Данните по ал.4 се предоставят до 10-о число на месеца, следващ тримесечието на предоставяне на закрилата.

Чл.21. За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, може да се кандидатства по установения ред веднъж за еднократно подпомагане или стипендия в рамките на една календарна година.

Заключителни разпоредби

§ 1. Мерките в Правилинка за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища на територията на Община Русе се отнасят за изяви, включени в Програмата за закрила на деца с изявени дарби през съответната година на Община Русе.
§ 2. Настоящият Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища в Община Русе е приет с Решение 951/15.07.2010 г. на ОбС – Русе и влиза в сила от ………………….г.

Приложение № 1

№ ……………………. ДО ………………………….
………………………… г. ………………………………………..

ИСКАНЕ
за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

Днес, …………………….. г., …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
лична карта № ……………………, издадена на …………………………. от ………………………., ЕГН ………………………….., месторождение: ………………………………………………….,
постоянен адрес: ……………………………………………………….., тел. …………………………….,
настоящ адрес: ………………………………………………………………………………………………….
На основание чл. ………….. от Правилата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, отправям искане за предоставяне на специална закрила на:

……………………………………………………………………………….ЕГН……………………………
(име, презиме, фамилия на детето)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(настоящ адрес на детето)
…………………………………………………………………………………………….
(ученик/чка в училище ; клас)
за:
‚ 1. Насочване към подходящи форми за ангажиране на свободното време и/или към подходящи учебни заведения;

‚ 2. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;

‚ 3.Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери;

‚ 4.Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;

‚ 5.Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии.
(Забележка: Отбележете със знак Х исканата мярка)
Мотиви: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Прилагам следните документи
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ..

Гр. (с.) ……….. Подпис: ……………..
……………………………………….. г. …………………………….