Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 952 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г.- Приложение № 17 и Приложение №18, както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
Добавя се:
1.Стефка Димитрова Янакиева – касиер-домакин – билети- ЦДГ „Роза“ с. Н.село
2.Надежда Симеонова Ангелова – касиер-домакин – билети- ОДЗ „Синчец“ кв. Ср. Кула
3.Бонка Пенчева Димитрова – домакин-билети – ОДЗ „Р.Княгиня“ гр. Мартен
4.Стефка Тодорова Анчева – домакин-билети – ОДЗ „Приказен свят“ с. Николово
Дейност 322 „Общообразователни училища”
Добавя се:
Росица Любенова Владова – новоназначена на длъжност директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с Николово – билети
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Дейност 437 „Здравни кабинети в училища и детски градини“-
Отпада:
1. Жейно Недев Жейнов – билети – поради пенсиониране
Добавя се:
1. Галина Георгиева Колева – мед. сестра – билети
По Приложение №18
1.Добавя се:
Лиляна Илиева Камберова-преназначена от директор на помощник-директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с Николово
Ивелина Евгениева Димитрова – възпитател ПИГ 2 – билети- ОУ «Отец Паисий» гр. Мартен
2. Отпада:
Деница Руменова Минкова – възпитател – билети – ОУ «Отец Паисий» гр. Мартен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)