Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 952 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 59, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование Общински съвет – Русе реши:
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, както следва:
§1. Добавя се нов чл. 7а със следното съдържание „Регистрирането на заявления за участие в класиране е за календарна година. Системата се отваря за регистрации на заявления на 10 януари и се затваря на 15 декември. След приключване на приема за календарната година, личните данни на заявителите и децата се заличават“.
§2. Добавя се нов чл. 7б със следното съдържание „Данните на родителя и на децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Същите ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием“.
§3. В наименованието на Раздел II от Глава Втора думата „ПРЕДИМСТВА“ се заменя с текста „КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ“.
§4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона 3 „Точки“ точките „1” и „2” се заменят съответно с „10“ и „20“.
2. Допълват се следните допълнителни точки за избрани желания:
Допълнителни точки за избрано желание
К13
Първо желание
6 т.
 
К14
Второ желание
5 т.
 
К15
Трето желание
4 т.
 
К16
Четвърто желание
3 т.
 
К17
Пето желание
2 т.
 
К18
Шесто желание
1 т.
 
 
§5. Чл. 16, ал. 4 се отменя.
§6. Чл. 19 се допълва със следния текст „График на дейностите се публикува на сайта за прием: https://dzpriem.ruse-bg.eu“.
§7. Чл. 22 да се чете както следва „Всички заявления са активни за класиране само в календарната година. За некласираните деца е необходимо да се регистрира ново заявление, след отваряне на системата за следващата календарна година“.
§8. Чл. 34 се отменя.
§9. Чл. 39 да се чете както следва „Децата се класират в низходящ ред, според събраните точки от критериите по реда на чл. 10 на настоящата Наредба. При равни условия се класират на случаен принцип“.
§10. В чл. 42 думата „провеждане“ се заменя с „обявяване“ и текста „в срок от 10 работни дни“ се заменя с „в срок, съгласно графика на дейностите, публикуван на сайта за прием“.
§11. Чл. 46 се отменя.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)