Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 953 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет реши:

1.Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“(2007-2013), приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 2 995 000лв. (словом: Два милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди лева, 00);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
– Срок на погасяване – до 38 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
• Източници за погасяване на главницата –собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)