Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 953 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-34/13.07.2018 г. от „ВиК“ ООД, Общински съвет – Русе реши:

1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – промяна трасе на водопровод Ф 150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън през следните имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост: 07231.33.473, 07231.33.494, 07231.40.469, 07231.40.470 и имот 07231.40.469 с НТП „Изоставена орна земя“, стопанисван от общината по първи вариант на трасе.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)