Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 953

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от Закона за културното наследство, чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

1. Преобразува Русенската художествена галерия в Общински културен институт с наименование Художествена галерия – Русе.
2. Художествена галерия – Русе получава статут на юридическо лице на бюджетна издръжка на Община Русе, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, имащо печат, със седалище и адрес на управление: Русе, ул. “Борисова” № 39.
3. Трудовите правоотношения с работниците и служителите в Художествена галерия – Русе да се уредят съгласно изискванията на чл. 123 от Кодекса на труда.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да предприеме действия по съгласуване с Министъра на културата:
а) на настоящото решение за преобразуване на Художествена галерия – Русе в общински културен институт
б) на Проекта за Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – Русе, след което съгласно чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство да го внесе за приемане от Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГРАД РУСЕ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Художествена галерия – гр. Русе, община Русе, област Русе, наричана за настоящия правилник „галерията”.
Чл. 2. (1) Галерията е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на община Русе.
(2) Галерията изпълнява държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.
Чл. 3. Галерията е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Русе, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Решение № 953/15.07.2010 г. на Общински съвет – Русе.
Чл. 4. Галерията e с официално наименование, печат, седалище и адрес – град Русе, ул. „Борисова” № 39, област Русе, преобразувана с _________________________________.
Чл. 5. По тематичен обхват галерията е обща.
Чл. 6. Ръководството на галерията се осъществява:
1. административно-организационно – от община Русе.
2. методически – от Министерство на културата;
3. научно – от специализираните институти на БАН и други специализирани институти и учреждения.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

Раздел І.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 7. (1) Основната дейност на галерията е опазването и представянето на движими културни ценности.
(2) За осъществяване на своите основни дейности галерията осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници.
2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности;
3. извършва идентификация на културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност съгласно чл.97, ал.1 от Закона за културното наследство.
4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основаната й дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
5. получава методическа помощ от националните галерии;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им.
8. извършват сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство – след писмено уведомяване на министъра на културата;
9. участва на търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат.
10. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали.
11. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство.
12. предоставя движими културни ценности, съхранявани в нейните фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на Министъра на културата;
13. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство.
14. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 Закона за културното наследство.
15. подготвя и провежда образователни програми в галерията и други дейности с образователна и възпитателна цел;
16. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете й движими културни ценности;
17. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на галерията;
18. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство;
19. съгласува с Министерство на културата тематико-експозиционните документи и проектите за художествено-пространствено оформление на галерията;
20. изготвя идейни задания за нови музейни сгради или за адаптиране на съществуващи за нуждите на галерията;
21. участва в разработването на художествено- пространствени проекти;
22. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на предмети – обект на идентификация или в други случаи.
(3) Галерията може да извършва и стопанска дейност, свързана с основната й дейност.
Чл. 8. (1) Галерията формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд – придобитите от галерията и предоставените й за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на нейния тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния й обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния й фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на галерията.
4. за научният архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в галерията.
Чл. 9. Отписване на движими културни ценности от фондовете на галерията се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

Раздел ІІ.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 10. Щатната численост на галерията се определя с решение на Общински съвет – Русе, по предложение на Кмета на Община Русе, като задължително се осигуряват длъжностите: директор, уредници, домакин, пазачи и хигиенист.
Чл. 11. (1) Галерията се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на галерията с кмета на община Русе възникват въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата. В комисията по провеждане на конкурса участва представител на дирекция “Културно наследство” на Министерството на културата.
(3) Конкурсът за длъжността „директор” се провежда след представяне на концепция за развитието на галерията по ред, определен в наредба, издадена от министъра на културата.
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на галерията като:
1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на галерията;
3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на галерията;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове .
(2) Директорът е разпоредител с бюджета на галерията.
Чл. 13. Към галерията функционира фондова комисия, която извършва подбор на движимите културни ценности и разпределението им в съответните фондове.

Раздел ІІІ.
ФИНАНСИРАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 14. Галерията се финансира със средства от:
1. бюджета на Община Русе;
2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.
3. защитени проекти по международни и национални програми;

Раздел ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ГАЛЕРИЯТА

Чл. 15. (1) Галерията осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява публично на подходящи места, както и на интернет страницата си.
(2) Галерията осигурява подходящи условия за достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово посещение на експозициите се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети в галерията се определят от директора на галерията, съгласувано с община Русе.
(3) Галерията осигурява безплатен вход за посещение в петък.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите е от 9 до 18 ч. с обедна почивка от 13 до 14 ч.
(2) Работното време на служителите на експозициите на галерията се определя със заповед на директора.
Чл. 18. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Размерът на наградите се определя с Вътрешните правила за работната заплата на галерията.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този правилникът се приема на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и утвърждаване от кмета на община Русе.