Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 954

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, във връзка с Решение № 1196, прието с Протокол № 55 от 26.01.2007 г. и Решение № 691, прието с Протокол № 34 от 12.11.2009 г, общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 1196, прието с Протокол № 55 от 26.01.2007 г. на ОбС-Русе в т. 1 и т. 2, като вместо „Областен съвет по наркотични вещества” да се чете „Общински съвет по наркотични вещества”;
2. Изменя Решение № 691, прието с Протокол № 34 от 12.11.2009 г. на ОбС – Русе, като състава на Общински съвет по наркотични вещества се променя, както следва:
– Отпада СЕКРЕТАР: Милена Янкова – служител на Община Русе;
– Отразява се промяната в длъжността на д-р Никола Събев от „Директор „Здравни дейности” РЦЗ – Русе” в „ДИРЕКТОР НА РЦЗ-РУСЕ”;
– Д-р Сиана Хаджийска – Директор дирекция „Опазване на общественото здраве” РИОКОЗ – Русе се заменя с д-р Маргарита Николова – директор РИОКОЗ – РУСЕ.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 1196, прието с Протокол № 55 от 26.01.2007 г. и Решение № 691, прието с Протокол № 34 от 12.11.2009 г, ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)