Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 955 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг , Общинският съвет реши:

1.Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с Пан – Европейски транспортен коридор №9“, реф. №2(3i)-1.1-4, МИС ЕТС код 115, финансиран от програма „ТГС Румъния -България“(2007-2013), приоритетна ос и ключова сфера на интервенция:1.1, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 4 370 000лв. (словом: Четири милиона триста и седемдесет хиляди лева, 00);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
– Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
• Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор с УО –МРРПА №51702/12.07.2012г. и Договор за предоставяне на национално финансиране №РД-02-29-202/14.08.2012г.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:
– Учредяване на залог върху постъпленията по бюджетната сметка на Община Русе, по която постъпват средствата по проект „Подобряване достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с Пан – Европейски транспортен коридор №9“ по Договор с УО – МРРПА №51702/12.07.2012г. и Договор за предоставяне на национално финансиране №РД-02-29-202/14.08.2012г., и
– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)