Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 955 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-40/12.07.2018г. от Ергюн Бехчетов Мехмедов, Общински съвет – Русе
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.206, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището на гр. Русе, като с плана се определи вилна зона за застрояване /Ов/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени в имота на минимум 6 метра от дъното на имота, на по 4 метра от двете странични имотни граници и на 3 метра от външната граница на имота. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.206, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището на гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)