Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 955

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 955
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 10,ал.4 и чл.44 от ЗНП във връзка с чл.12 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от сграда публична общинска собственост /кухненски комплекс и столова за хранене/ в ОУ “Н. Обренов”с адрес гр. Русе, кв. “Чародейка”, ул “Н. Табаков” №4 за производство на закуски и сладкарски изделия.

2. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от сграда публична общинска собственост-фоайе на първия етаж в СОУЕЕ “Св. Константин Кирил Философ” за поставяне на автомат за безалкохолни напитки.

3. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицата спечелили конкурса, цената и условията на плащането, и упълномощи директорите на училищата да сключат договор за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/