Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 955

Прието с Протокол № 47/15.07.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното държавно вземане за суми по влезли в сила присъда на Окръжен съд – Русе – нелихвена част – 50 000 лева на Любомир Евгениев Стрелковски от гр.Русе, ул.”Искър” № 21а.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)