Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 956 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да подкрепи изграждането и развитието на Регионални центрове за култура и иновации като стъпка към бъдеща Европейска мрежа и да подпише Рамково споразумение за сътрудничество между градовете Русе, България и Елванген, ФРГ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

между

град Русе, представляван от г-н Пламен Стоилов, Кмет
и
големия околийски град Елванген, представляван от г-н Карл Хилзенбек, Кмет
наричани по-нататък “Партньорите“, сключват следното споразумение:

1. Рамковото споразумение се базира на:
• стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
• Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион (наричана по-долу „Дунавска стратегия“);
• 6-тaта двустранна работна програма на Комисията България – Баден Вюртенберг;
• Мастър плана за Еврорегион Русе-Гюргево;
• Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе;
• Споразумението между град Елванген и Министерството на културата на Република България (БКИ Берлин) от август 2011

2. В рамките на Дунавската стратегия двата града са заинтересовани да изградят и развиват регионални центрове за култура и иновации в Русе и в Елванген, като стъпка към бъдеща Европейска мрежа.

3. За целта двете страни се споразумяват да подкрепят регионалния център за култура и иновации за Долен Дунав в гр. Русе и Регионалния Югоизточноевропейски Български Културен Институт – Методиев център в Елванген за Горен Дунав като съставни части от бъдещата Европейска мрежа, като за партньорството в Дунавската стратегия се очаква подкрепата и сътрудничеството в рамките на Постоянната смесена Комисия на Република България и Федерална провинция Баден-Вюртенберг.

4. Сътрудничеството преследва развиване и укрепване на регионалната политика на Европейския съюз за конкурентоспособност и сближаване, включително и на Дунавската стратигия. Цели се последователното прилагане на финансовите инструменти на ЕС чрез регионалното сътрудничество и укрепването на конкурентноспособността и приобщаващ икономически растеж.

5. Спазвайки принципите на сътрудничество в смисъла и целта на стратегията Европа 2020 за конкурентоспособност, сближаване и иновации Партньорите създават евро-регионална работна група за изграждането на обща концепция, насочена към:

– Съвместна Еврорегионална програма за укрепване капацитета с Регионалния център за култура и иновации за Долен Дунав в Русе и Югоизточноевропейския Български Културен Институт – Методиев център в Елванген за Горен Дунав, като част от европейската регионална мрежа в областта на културата, иновациите и туризма;
– Съвместна Еврорегионална програма за укрепване капацитета и Регионален център за интегрирано управление на риска и територия за Долен Дунав в Русе, като част от европейската регионална мрежа в областта на интегрираното и устойчиво управление на риска и териториалната политика,

6. Разработването на задачите и общите правила на Еврорегионалната работна група ще се извърши в срок от половин година след подписването на рамковото споразумение. Ще бъдат разработени следните опорни точки:
• формулиране на задачите;
• отчетност;
• състав;
• председателство;
• вземане на решения;
• консултации с участниците, вкл. Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ – Екорегиони) и сдружение Алианс за околна среда, други представители на гр. Русе и Елванген (както и Дунавската академия, Съвета на Дунавските градове и региони, структури на ЕС, JRC и др.)
• методи на работа;
• финансиране и бюджетиране.

7. Еврорегионалната работна група се председателства и управлява съвместно от:
 Кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов за българската страна
 Кметa на град Елванген – г-н Карл Хилзенбек за германската страна.

8. Официалните езици на Еврорегионалната работна група са Български, Немски и Английски.

9. Настоящото рамково споразумение влиза в сила с датата на получаване на последната нотификация от вътрешното съгласуване в общините на партньорите. То се сключва за срок от 60 месеца, може да бъде променяно по взаимно писмено съгласие на страните, като не засяга правата и задълженията на страните, произтичащи от други национални и/или международни споразумения. Партньорите могат по всяко време да прекратят писмено рамковото споразумение. Прекратяването влиза в сила след изтичане на шест месеца от уведомлението. Рамковото споразумение е отворено за приесъединяване и на други страни и партньори.

10. Рамковото споразумение е изготвено на български, немски и английски език, като всяка страна получава по един оригинал.

11. Рамковото споразумение се подписва след упълномощаване от съответните органи на местно самоуправление.

Елванген / Русе, (дата) . . . . . . . . . . .

…………………………………………………….. …………………………………………….

За град / община Русе
За големия околийски град / община Елванген

България
Баден – Вюртемберг, Германия