Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 956 Прието с Протокол № 37/13.09.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-29/22.05.2018г. и 94С-1847-1#1/09.07.2018 г. от Светлин Валериев Николов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.15, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището на гр. Русе, като с плана се определи вилна зона за застрояване /Ов/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване, свободно разположени в имота на минимум 5 метра от източната и от южната имотни граници, на 4 метра от западната граница на имота и на 6 метра от северната имотна граница. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.15, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището на гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)